Demotie is vooral Emotie

Kun je werknemers die in de ogen van de werkgever niet goed functioneren, eenzijdig terugzetten in functie en kun je hun salaris dan ook verlagen?

  

Eenzijdig wijzigingsbeding


Een werkgever zou het zichzelf een stuk makkelijker maken door een wijzigingsbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomsten met haar personeel.
Het komt namelijk regelmatig voor dat in een arbeidsovereenkomst geen wijzigingsbeding als bedoeld in art. 7:613 BW is opgenomen. Hierdoor is een functiewijziging op die voet niet aan de orde. De vraag of een werknemer een door de werkgever voorgestelde functiewijzing moet aanvaarden zal dan moeten worden beantwoord aan de hand van art. 7:611 BW (goed werkgeverschap en goed werknemerschap).

Onderzocht moet worden:

  1. of de werkgever in de gewijzigde omstandigheden als goed werkgever aanleiding heeft kunnen vinden tot het doen van een voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden; en
  2. of het door hem gedane voorstel redelijk is. Voor beantwoording van deze vraag moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de aard van de gewijzigde omstandigheden die tot het voorstel aanleiding hebben gegeven en de aard en ingrijpendheid van het gedane voorstel, alsmede - naast het belang van de werkgever en de door hem gedreven onderneming -  de positie van de betrokken werknemer aan wie het voorstel wordt gedaan en diens belang bij het ongewijzigd blijven van de arbeidsvoorwaarden.
  3. Vervolgens dient nog te worden onderzocht of aanvaarding van het door de werkgever gedane redelijke voorstel in het licht van de omstandigheden van het geval in redelijkheid van de werknemer gevergd kan worden.
Het is zaak voor deze ‘drietrapsraket’ de juiste argumenten aan te dragen, dan wel deze stelselmatig te trachten te ontkrachten. Voor de werkgever geldt dat het opnemen van een wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst zelf in elk geval een opening biedt, mochten omstandigheden nopen tot het degraderen van een werknemer. In die zin verdient het aanbeveling dit op te nemen in de arbeidsovereenkomst, waarbij het overigens nog steeds omstreden is of een dergelijk beding hiertoe in individuele gevallen kan worden gebruikt.

Meer weten of een vraag stellen?

Mail naar advies@hulparbeidsrecht.nl of bel 030-2313523.

vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Vragen over arbeidsrecht? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


TELEFONISCH

Vul uw naam en telefoonnummer in.
U wordt op werkdagen binnen 24 uur
teruggebeld door een advocaat.
ONLINE

Stel uw vraag via het formulier.


> Reacties cliënten
> Lage kosten
> Gesubsideerde rechtsbijstand

> Over Hulparbeidsrecht.nl
> Onze missie
> Linkpartners
> Actueel

> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden