Overgang van onderneming: een ruime interpretatie!

Feiten

Eiseres, werkneemster was als verkoopster in dienst bij een tuincentrum. Dit tuincentrum ging in 2007 failliet. Bij dat tuincentrum hield zij zich bezig met de verkoop van dierbenodigdheden. Op 24 januari 2008 trad zij als verkoopster in dienst van de buurman die daar al een hengelsportzaak had maar deze na het faillissement van het tuincentrum uitbreidde met ook dierbenodigdheden. Omdat uiteindelijk deze tak niet goed liep, werden de dierbenodigdheden in de uitverkoop gezet in 2009. Per 1 oktober 2009 exploiteert verweerder in deze procedure op hetzelfde terrein als waar in 2007 het failliete tuincentrum was gevestigd een tuincentrum in franchise van Welkoop. Daarbij worden ook dierbenodigdheden verkocht. Eiseres claimt nu dat er sprake is van een dienstverband met verweerder op grond van overgang van onderneming.

Zowel de Kantonrechter als het Hof in hoger beroep wijzen de claim van eiseres af, zij het om verschillende redenen. De Kantonrechter komt in het geheel niet toe aan de toetsing of er sprake is van een overgang van onderneming. Het Hof wel maar het Hof meent dat hiervan geen sprake is.


Overgang  van onderneming

Het begrip “overgang van onderneming” heeft een ruime strekking in het licht van de sociale doelstellingen van de achterliggende richtlijn. Op het moment van overgang gaan de bestaande arbeidsovereenkomsten van rechtswege over op de verkrijger, zo bepaalt art. 7:663 BW. Het gaat dan om: de overgang, ten gevolge van een overeenkomst (…) van een economische eenheid die haar identiteit behoudt”, terwijl onder economische eenheid moet worden verstaan “een geheel van georganiseerde middelen, bestemd tot het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit” (art. 7:662 lid 2, aanhef onder a en b, BW).
Van belang is of de identiteit van de onderneming in stand blijft waarbij alle feiten en omstandigheden meegewogen dienen te worden. In een uitspraak “Spijkers” (HvJEU 18 maart 1986, 24/85, ECLI:NL:XX:1986:AC8669, Jur. 1986, p. 1119, NJ 1987/502) heeft het Hof een niet limitatieve opsomming gegeven van criteria zoals: al of niet overdragen van materiële vaste activa, de waarde van de immateriële activa, het feite dat de nieuwe ondernemer vrijwel al het personeel al dan niet overneemt, het al dan niet overdragen van de klantenkring, de mate waarin de activiteiten voor en na de overdracht met elkaar overeenkomen, de duur van de eventuele onderbreking.


Arrest Spijker

De “Spijker" criteria langslopende komt de Procureur Generaal (PG) tot het advies dat er wel sprake is van overgang van onderneming:
- de aard van de betrokken economische eenheid (handel in dierbenodigdheden) is dezelfde;
- het is onduidelijk of materiële activa zijn overgedragen, dat staat niet vast, meest waarschijnlijk is dat dat niet zo is;
- maar we kunnen gevoeglijk aannemen dat sprake is van goodwill- en klantenkringbehoud nu op één en hetzelfde terrein zo kort na elkaar (vanaf januari 2008 door [betrokkene 1] tot ergens in de tweede helft van 2009 en vervolgens vanaf 1 oktober 2009 door [verweerder]) eenzelfde afdeling actief was: handel in dierbenodigdheden;
- ook denk ik dat je moet zeggen dat [verweerder] op deze manier verkoopster [eiseres] (van ander personeel ten behoeve van deze artikelen is niet gebleken) van die dierbenodigdheden-tak heeft “overgenomen” van de hengelsportzaak met dierbenodigdheden-tak. Daar is immers geen overeenkomst voor nodig, criterium is identiteitsbehoud en dezelfde verkoopster voor dezelfde soort artikelen wijst in die richting;
- ook de activiteiten – verkoop van dierbenodigdheden (eventueel gezien als onderdeel van een meeromvattend geheel (hengelsportzaak, resp. tuincentrum)) – stemmen (althans in overwegende en relevante mate) overeen;
- als er al een onderbreking is geweest, is die van korte duur geweest (ergens in de tweede helft van 2009 tot 1 oktober 2009).


De Hoge Raad

De Hoge Raad vernietigd – conform het advies van de Procureur-Generaal – het arrest van het Hof en verwijst de zaak naar een ander Hof voor verdere afdoening.

Heeft u vragen over de problematiek bij  overgang van onderneming" of over arbeidsrecht in het algemeen, neemt u dan contact op met Sicco van Steenwijk,  specialist arbeidsrecht.
email: s.van.steenwijk@vanslagmaat.nl

vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Vragen over arbeidsrecht? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


TELEFONISCH

Vul uw naam en telefoonnummer in.
U wordt op werkdagen binnen 24 uur
teruggebeld door een advocaat.
ONLINE

Stel uw vraag via het formulier.


> Reacties cliënten
> Lage kosten
> Gesubsideerde rechtsbijstand

> Over Hulparbeidsrecht.nl
> Onze missie
> Linkpartners
> Actueel

> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden